Rola BDO przy podejmowaniu decyzji w zakresie gospodarki odpadami

BDO, czyli Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, Baza Danych Odpadowych jest systemem teleinformatycznym, tworzonym na podstawie przepisów Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.

Za wspomnianą ustawą, poprzez gospodarowanie odpadami rozumie się zbieranie, transport, przetwarzanie odpadów, łącznie z nadzorem nad tego rodzaju działaniami, jak też późniejsze postępowanie z miejscami unieszkodliwiania odpadów oraz działania wykonywane w charakterze sprzedawcy odpadów lub pośrednika w obrocie odpadami. Gospodarka odpadami natomiast, to wytwarzanie odpadów i gospodarowanie nimi.

 

Wachlarz możliwości decyzyjnych w zakresie gospodarki odpadami jest szeroki. Przetwarzane dane (gromadzone i zarządzane) w systemie BDO dotyczą:

– składowisk odpadów,

– ilości wytwarzanych odpadów,

– rodzajów wytwarzanych odpadów,

– poziomu recyklingu i odzysku odpadów, jaki został uzyskany,

– typy instalacji do celów gospodarowania odpadami,

– odpadów, które wytworzono i wprowadzono na obszar państwa, głównie zużyty sprzęt elektroniczny / elektryczny, odpady opakowaniowe i produkty w opakowaniach, pojazdy, opony, oleje (smarowne), akumulatory oraz baterie.

 

Warto wspomnieć, iż 05.03.2020 r. minął termin złożenia wniosków o zmianę posiadanych decyzji w zakresie gospodarki odpadami (wynikające z nowelizacji ustawy o odpadach). Ministerstwo Klimatu informowało ponadto, że braki formalne – jeśli pojawiły się we wnioskach, a te złożono w terminie, mogły być uzupełnione (przykładowo przez marszałka danego województwa). Wniosek o zmianę posiadanych decyzji w przedmiocie gospodarki odpadami pojawił się wraz z ustawą z dn. 20.07.2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Wówczas, przedsiębiorcy chcący nadal prowadzić działalność (w ramach zbierania lub przetwarzania odpadów), byli zobowiązani złożyć odpowiednie wnioski.

 

Nowe możliwości i funkcje, jakie daje BDO, wprowadzone zostały z dn. 01.01.2020 r. Są to moduł ewidencji odpadów i moduł sprawozdawczości. Pozwalają one podmiotom na:

– całościowe zarządzanie danymi nt. gospodarki odpadami, w tym ich gromadzenie,

– kompleksowe, elektroniczne spełnianie obowiązków rejestrowych, sprawozdawczych, ewidencyjnych.

BDO zawiera też informacje objęte rejestrem. Po stronie wytwórców odpadów pozostaje prowadzenie ewidencji odpadów, jak również wpisanie się do Rejestru-BDO w ramach swej działalności. Jeśli wpisu nie będzie, jest to równoznaczne z brakiem możliwości wypełnienia obowiązku ewidencyjnego i sprawozdawczego.

 

W ustawie z dn. 07.10.2022 r. (o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej), w rozdziale 7 – zmiany w przepisach, przedstawione są istotne aspekty dotyczące decyzji odpadowych (art. 43 i dalsze).

Na 3 miesiące przed końcem obowiązywania dotychczasowej decyzji, pozwolenia na wytwarzanie i zezwolenia na zbieranie i/lub przetwarzanie odpadów, należy złożyć wniosek o wydanie następnego. Dotychczasowe pozwolenie, wygasa w dniu następującym po dniu, w którym:

1) nowe pozwolenie, decyzja o odmowie wydania nowego pozwolenia albo decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania nowego pozwolenia stały się ostateczne, albo

2) wniosek o wydanie nowego pozwolenia właściwy organ pozostawił bez rozpatrzenia.

 

W myśl zmian, wydane pozwolenia dotyczące odpadów będą wydłużone do 31.12.2025 r. Warunkiem jest złożenie wniosku przez właściciela odpadów, w terminie nie późniejszym aniżeli 3 miesiące przed upływem czasu, na jaki zostało ono wydane. Warto wspomnieć, że wytyczna jest taka sama, jeśli chodzi o zezwolenia na wytwarzanie odpadów, jak też na zbieranie i przetwarzanie odpadów.

 

Złożenie wniosku o nową decyzję na minimum 3 miesiące przed datą końcową posiadanej już decyzji, będzie swoistym zabezpieczeniem przedsiębiorcy. Gdyby wystąpiła sytuacja, w której wydanie nowych decyzji miało trwać dłużej, np. kilka miesięcy, przedsiębiorca będzie posiadał ciągłość decyzji odpadowych.

Posiadacz odpadów jest zobowiązany do utrzymania zabezpieczenia roszczeń, przez cały okres obowiązywania pozwolenia.

 

Podsumowując, w okresie do dnia 31 grudnia 2025 r. zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów nie wygasa ze względu na upływ czasu, na jaki zostało wydane, jeżeli posiadacz odpadów w terminie nie później niż trzy miesiące przed upływem tego czasu złoży wniosek o wydanie nowego zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów.