Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego

§1[POSTANOWIENIA OGÓLNE]

1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym BDO
Pomoc24 – www.bdopomoc24.pl od BDO Pomoc24, ul. Kazimierza Wielkiego 9/8 , 55-330
Wróblowice, NIP: 894-301-13-81.
2. Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają:
a. Klient – osoba fizyczna (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych) lub prawna,
która dokonała lub zamierza dokonać zakupu w sklepie internetowym BDO Pomoc24.
Klientem może być zarówno konsument, jak i przedsiębiorca,
b. Sprzedawca – BDO Pomoc24, ul. Kazimierza Wielkiego 9/8 , 55-330 Wróblowice, NIP:
894-301-13-81,
c. Sklep – sklep internetowy utrzymywany przez Sprzedawcę w domenie
www.bdopomoc24.pl,
d. Konsument – w myśl ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – Użytkownik,
który jako osoba fizyczna dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej
działalnością gospodarczą lub zawodową. Konsumentem, w rozumieniu niniejszego
Regulaminu, są również przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność
gospodarczą, zawierający umowy niemające charakteru zawodowego wynikającego z
przedmiotu wykonywanych przez nich działalności,
e. Regulamin – niniejszy dokument wraz ze wszystkimi załącznikami.
3. Sklep oferuje w sprzedaży detalicznej za pomocą sieci internet usługi internetowe związane z
ochroną środowiska np. rejestracja firmy w BDO, sprawozdanie roczne do BDO, BDS i KOBiZE,
sprawozdanie za korzystanie ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego, wniosek o pomoc de
minimis dot. opłat środowiskowych. Powyższe produkty dostępne są poprzez Sklep w formie
produktów lub usług elektronicznych.
4. Szczegółowe informacje o produktach znajdują się na stronie internetowej
www.bdopomoc24.pl, jak również udostępniane są w drodze wiadomości e-mail pod adresem
e-mailowym Sprzedawcy.
5. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą drogą pocztową na adres wskazany w punkcie 2b
oraz drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@bdopomoc24.pl, numer telefonu:
537 469 915.

§2[WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUGI]

1. By móc złożyć zamówienie przez Sklep Klient spełnić musi następujące wymagania techniczne:
a. posiadać komputer, laptop lub inne urządzenie z dostępem do internetu,
b. posiadać dostęp do poczty elektronicznej,
c. korzystać z przeglądarki internetowej (zaleca się korzystanie z najnowszej wersji),
d. korzystać z minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768,
e. włączyć w przeglądarce możliwość zapisu plików cookies.
2. Sklep internetowy udostępnia usługi elektroniczne w postaci:
a. formularza zamówienia,
b. formularza kontaktowego.
3. Za świadczenie ww. usług Sklep nie pobiera żadnych opłat.
4. Powyższe usługi świadczone są przez czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili, bez
podania przyczyny zrezygnować z danej usługi wysyłając w tym celu stosowną wiadomość email
na adres e-mail Sprzedawcy. Klient może odstąpić bez podania przyczyny od umowy o
świadczenie każdej z usług w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia sposób podany
powyżej.

§3[ZAWIERANIE UMÓW]

1. Umowa zawierana jest pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
2. Wszystkie ceny podane na stronie Sklepu są cenami netto (należy doliczyć podatek VAT)
określonymi w złotych polskich.
3. Zamówienia mogą być składane za pomocą strony internetowej Sklepu z wykorzystaniem
Formularza zamówienia (bez rejestracji).
4. Aby dokonać zakupu Klient wybiera interesujące go produkty w Sklepie poprzez kliknięcie
odpowiedniego przycisku. Po zakończeniu wybierania produktów, Klient przechodzi do
zakładki, w której określa sposób dostawy produktów i płatności za nie.
5. Następnie Klient klika przycisk „Kupuję i Płacę „, który przekierowuje Klienta na stronę
zawierającą informacje o dokonywanym zamówieniu. Do informacji tych należy m.in.:
określenie głównych cech zamówionych towarów, wskazanie łącznej ceny wraz z podatkami,
przedstawienie danych Klienta podanych w formularzu zamówienia.
6. Klient, w celu dokonania zamówienia, jest obowiązany potwierdzić złożenie zamówienia
poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i Płacę ” znajdującego się pod podsumowaniem
zamówienia.
7. Kliknięcie przycisku „Kupuję i Płacę ” jest równoznaczne z oświadczeniem wiedzy Klienta o
złożeniu zamówienia pociągającego za sobą obowiązek zapłaty.
8. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z momentem potwierdzenia przez Klienta złożenia
zamówienia, tj. z momentem kliknięcia przycisku „Kupuję i Płacę „.
9. Po złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedawca wysyła wiadomość e-mail potwierdzającą
złożenie zamówienia do realizacji wraz z danymi dotyczącymi jego realizacji, do których należy
m.in.: określenie głównych cech zamówionych towarów, termin realizacji zamówienia,
wskazanie łącznej ceny wraz z podatkami, przedstawienie danych osobowych Klienta podanych
w formularzu zamówienia.
10. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawartej umowy następuje poprzez:
a. udostępnienie niniejszego regulaminu na stronie Sklepu,
b. utrwalenie treści umowy w systemie informatycznym Sklepu.
11. W przypadku usługi na zamówienie, klient dokonuje zakupu usługi poprzez Sklep, a następnie
przekazuje Sprzedawcy instrukcje dotyczące zamówienia w formie wiadomości e-mail.

§4[TERMINY I SPOSOBY PŁATNOŚCI]

1. Strona internetowa udostępnia następujące formy płatności za zamówienie:
a. przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedającego (przedpłata),
b. za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy płatności (przedpłata).
2. Klient jest zobowiązany dokonać zapłaty w terminie do 3 dni roboczych od dnia dokonania
zakupu.
3. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta
Sprzedający dokonuje zwrotu na ten sam instrument płatniczy, za pomocą którego Klient
dokonał płatności.

§5[SPOSOBY I KOSZTY DOSTAWY]

1. Produkty są dostarczane na wskazany adres e-mail.
2. Czas realizacji zamówienia wynosi do 1-7 dni dni roboczych od zaksięgowania zapłaty za
zamówioną usługę na koncie Sprzedawcy (albo, w przypadku płatności kartą płatniczą, od
momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności).

§6[PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY]

1. Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie stanowią uprawnienia przyznane wyłącznie
Klientowi będącemu Konsumentem.
2. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą w terminie 14 dni od dnia
zawarcia umowy, bez podania przyczyny.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć za pomocą formularza odstąpienia
od umowy znajdującego się na końcu regulaminu, zarówno drogą pocztową na adres: ul.
Kazimierza Wielkiego 9/8, 55-330 Wróblowice, jak i na adres kontaktowy e-mail:
biuro@bdopomoc24.pl.
4. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy bez skorzystania z formularza nie ma wpływu
na skuteczność odstąpienia. Dla skuteczności oświadczenia o odstąpieniu wystarczy wysłanie
oświadczenia przed upływem terminu.
5. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza drogą mailową (na adres podany przy składaniu
zamówienia) przyjęcie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
6. W przypadku wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od
dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi
wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu
takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie
zgodził się na inny sposób zwrotu płatności.
8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje wobec umów:
a. o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli
przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który
został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia
przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości,
b. o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które
konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie
za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed
rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci
prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał
konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1.

§7[ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ŚWIADCZENIE ZGODNE Z UMOWĄ]

1. Sprzedawca obowiązany jest do świadczenia usług i towarów zgodnych z umową. Sprzedawca
ma prawny obowiązek dostarczenia towarów bez wad.
2. Zasady dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumenta z tytułu umów
zobowiązujących do przeniesienia własności towaru na Konsumenta reguluje Rozdział 5a
ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów.
3. W zakresie reklamacji Konsument może realizować uprawnienia przyznane mu przez przepisy
ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m.in. za brak zgodności towaru z
umową sprzedaży.
4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta za brak zgodności towaru z umową
istniejący w chwili dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba, że termin
przydatności towaru do użycia, wskazany przez Sprzedawcę, jest dłuższy. Przed upływem
powyższego terminu Konsument może powiadomić Sprzedawcę o stwierdzeniu niezgodności
wysyłając stosowną wiadomość za pomocą jednego ze środków umożliwiających kontakt ze
Sprzedawcą, o których mowa w §1 ust. 5.
5. Sprzedawca potwierdza wpływ reklamacji i wzywa Konsumenta do niezwłocznego dostarczenia
towaru niezgodnego z umową do Sprzedawcy, w celu ustosunkowania się do reklamacji.
6. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do
niezasadności reklamacji.
7. Sprzedawca przesyła odpowiedź na reklamację w terminie 14 dni. Jeżeli Sprzedawca nie
ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia
dostarczenia reklamacji, przyjmuje się, że uznał reklamację konsumenta i jego żądanie.
8. Klient niebędący Konsumentem może skorzystać z uprawnień przysługujących mu od
Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady, na zasadach określonych w art. 556 i n. Kodeksu
cywilnego. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta niębędącego Konsumentem,
jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
9. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed
upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Klientowi niebędącemu Konsumentem.
10. Klient niebędący Konsumentem traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w
czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie
Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie
zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

§8[UMOWY ZAWIERANE Z PRZEDSIĘBIORCAMI DOKONUJĄCYMI ZAMÓWIENIA W CELACH
ZAWODOWYCH]

1. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie wyłącznie do umów zawieranych z
Klientami będącymi przedsiębiorcami dokonującymi zamówienia w celach zawodowych.
2. Złożenie zamówienia w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej
osobowości prawnej jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, iż osoba składająca
zamówienie jest upoważniona do reprezentowania podmiotu, w imieniu którego zamówienie
złożono. Złożenie zamówienia bez stosownego upoważnienia skutkować będzie
odpowiedzialnością osoby składającej zamówienie za wszelkie szkody wynikłe z tego faktu.
3. Przedsiębiorca jest zobowiązany zbadać przesyłkę dostarczaną mu za pośrednictwem
przewoźnika w sposób zwyczajowo przyjęty, a w przypadku stwierdzenia ubytku lub
uszkodzenia produktu, obowiązany jest dochować wszelkich czynności zmierzających do
ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
4. Przedsiębiorca traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób
przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w
przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy
niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy zawartej z przedsiębiorcą w
ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania przyczyn.
6. Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy zawartej między Sprzedawcą a Przedsiębiorcą
rozstrzygane będą przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy. Prawem
właściwym jest prawo polskie.

§9[POZASĄDOWE SPOSOBY ROZWIĄZANIA SPORÓW]

1. W celu rozwiązania sporu zaistniałego w związku z dokonywaniem zakupów w Sklepie,
konsument ma możliwość skorzystania z pomocy następujących instytucji przed wytoczeniem
sprawy w sądzie powszechnym:
a. skorzystanie ze stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej poprzez złożenie wniosku o
rozstrzygnięcie sporu wynikającego z umowy sprzedaży,
b. zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o
wszczęcie postępowania mediacyjnego w celu polubownego zakończenia sporu,
c. zwrócenia się o pomoc do powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub
organizacji społecznej, której celem jest ochrona praw konsumentów.
2. Szczegółowe informacje o możliwościach skorzystania przez konsumenta z pozasądowych
sposobów rozpatrywania sporów oraz dostępności procedur dostępne są w siedzibach oraz na
stronach internetowych instytucji takich jak Inspekcja Handlowa, powiatowi (miejscy)
rzecznicy konsumentów, organizacji społecznych zajmujących się ochroną praw konsumentów,
a także Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego
systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu
unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę
internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do
pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z
internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§10[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu ze względu na zmiany w
przepisach obowiązującego prawa lub zmiany w sposobie zawierania i realizacji umów. Zmiany
te nie będą miały wpływu na złożone, realizowane lub wykonane zamówienia i umowy.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy
powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny, i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Prawem właściwym
dla umowy sprzedaży jest prawo polskie, chyba, że prawo właściwe dla miejsca zamieszkania
konsumenta reguluje jego uprawnienia w sposób korzystniejszy dla konsumenta.
3. Regulamin obowiązuje od dnia 28-12-2022.

[FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY]

Adresat Adres pocztowy
Ja / My (*) niniejszym informuję / informujemy (*) o moim / naszym (*) odstąpieniu od umowy
sprzedaży następujących rzeczy:
Nazwa produktu

Cena
Razem
Data zawarcia umowy
Data odbioru produktów
Imię i nazwisko
Adres konsumenta (-ów)
Data i podpis