Światowy Dzień Ochrony Środowiska

Dzisiaj obchodzimy jedno z najważniejszych ekologicznych świąt w roku – Światowy Dzień Ochrony Środowiska. Wspólna ochrona środowiska przyczynia się m.in. do przywrócenia zrównoważonego korzystania z dóbr naturalnych, takich jak woda, gleba czy też lasy.

 

Światowy Dzień Ochrony Środowiska (ang. World Environment Day) obchodzony jest 5 czerwca w ponad 100 krajach. Coroczna inicjatywa na rzecz planety, ustanowiona została przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych (ZO ONZ), podczas Konferencji Sztokholmskiej w 1972 roku. Warto w tym czasie zastanowić się nad problemami natury ekologicznej oraz możliwościami ich rozwiązania. Dla przeciętnego mieszkańca, dobrym pomysłem może być zaczęcie od „własnego podwórka”, w tym zastanowienie się nad rozwiązaniami proekologicznymi w najbliższym otoczeniu, czy też stylem życia. W ramach założeń zrównoważonego rozwoju, należy pamiętać o ochronie środowiska i zasobów naturalnych. Są to ważne obszary, obejmujące cele jak m.in. dostęp do czystej wody, powietrza, gleb, zapewnienie czystej energii, ochrona wód (gł. rzek, jezior, mórz i oceanów) i ekosystemów lądowych, dbałość o bioróżnorodność planety.

 

Dzięki uruchomieniu elektronicznego rejestru BDO, wszystkie podmioty działające w zakresie gospodarowania odpadami, znalazły się w jednej bazie, oddalonej zaledwie o kliknięcie. Wraz z rozwojem rejestru, powstają nowe moduły, usprawniające gospodarkę odpadami, m.in.: prowadzenie ewidencji oraz składanie sprawozdań dotyczących odpadów i produktów w formie elektronicznej.

 

Uruchomienie całościowe Bazy Danych Odpadowych, jej funkcjonalności, pozwoli efektywnie wpłynąć na kontrolowanie rynku gospodarki odpadami, w tym wsparcie organów sprawdzających, walczących z odstępstwami w tym obszarze. Dzięki BDO jest możliwość weryfikacji zgodności realnie prowadzonej działalności, z zakresem deklarowanym w rejestrze, w obszarze gospodarki odpadami.

 

Bieżąca kontrola przez uprawnione jednostki inspekcji ochrony środowiska, która będzie możliwa dzięki ciągłemu dostępowi do baz BDO (za pośrednictwem modułu), powinna poprawić sytuację środowiskową, poprzez eliminację nielegalnego przekazywania odpadów, czy niewłaściwych technik ewidencjonowania. Ponadto BDO ma za zadanie uszczelnić system gospodarowania odpadami – od wytworzenia, poprzez transport, do ponownego zagospodarowania. Elektroniczna baza danych sprzyja też zbieraniu danych statystycznych (gł. ilość odpadów w Polsce, ich rodzaje – np. komunalne, przemysłowe), monitorowaniu przepływu strumieni odpadów, prognozowaniu trendów w obszarze gospodarki odpadami. Jest to ważne z prawnego punktu widzenia, wdrażania przez Polskę m.in. przepisów unijnych.

 

Dostęp do rejestru ma charakter publiczny, przez co w łatwy sposób można sprawdzić legalność prowadzonej przez podmiot działalności oraz jej zakres (firmy wytwarzające/ zbierające/ transportujące/ sprzedające odpady). Baza ma być prosta, w pełni elektroniczna, użyteczna. Dla przedsiębiorców, administracji publicznej, służb kontrolnych. BDO korzysta z najnowszych rozwiązań informatycznych, umożliwiając m.in. jednoczesną pracę wielu użytkowników, integrację z zewnętrznym oprogramowaniem firmowym (Moduł Integracyjny API BDO). Dzięki wprowadzeniu od 2021 r. elektronicznej obsługi w zakresie BDO (https://bdo.mos.gov.pl/), przedsiębiorca po rejestracji ma możliwość załatwiania spraw z poziomu panelu użytkownika. Przykładem mogą być ustalane terminy powinności, a także informowanie użytkownika o obligatoryjnych sprawozdaniach. Formalności związane z obowiązkami środowiskowymi zmierzają zatem w kierunku uproszczenia, a odpowiednio skonstruowana i dostępna baza BDO to transparentność i dostęp do informacji w zakresie zarządzania odpadami.

 

Omawiając temat zarządzania odpadami w firmie, odpowiedzialności środowiskowej czy ochrony środowiska, warto wspomnieć o Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.

 

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (ang. Corporate Social Responsibility, CSR), stanowi strategię zarządzania, opartą na 4 podstawowych filarach:

 

– odpowiedzialność gospodarcza,

– odpowiedzialność w miejscu pracy,

– odpowiedzialność społeczna,

– odpowiedzialność wobec środowiska naturalnego.

 

Odpowiedzialność społeczna biznesu, w kontekście ostatniego z ww. filarów, ma na celu promowanie praktyk proekologicznych oraz minimalizowanie negatywnego wpływu działalności procesów firmy na środowisko. Wśród działań proekologicznych, zaangażowanie przedsiębiorstwa może skupiać się na recyklingu i ponownym wykorzystaniu, edukacji i uświadamianiu pracowników jak również klientów, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych do środowiska. Rezultaty podejmowanych działań proekologicznych w ramach CSR, to przede wszystkim ochrona środowiska naturalnego, pozytywny wizerunek firmy (wzmocnienie reputacji wśród klientów, kontrahentów), działalność zgodna z przepisami poprzez właściwe postępowanie z odpadami.

 

Wdrażanie zasad biznesu odpowiedzialnego społecznie CSR opiera się na cyklu Deminga PDCA „Plan, Do, Check, Act”, czyli „Zaplanuj, Wykonaj, Sprawdź, Działaj”.


Na przykład:

 

– Zaplanuj (Plan) – działania dla środowiska, w którym funkcjonuje firma, określenie celów i sposobów ich osiągnięcia;

– Wykonaj (Do) – zgodnie z planem działania, np. inwestycja minimalizująca negatywne oddziaływanie na środowisko;

– Sprawdź (Check) – pozwala ocenić, czy proponowane rozwiązania dały zamierzony efekt;

– Działaj (Act) – identyfikacja zmiany, którą chce się wdrożyć, poprzez uruchomienie np. kampanii społecznej o działaniach proekologicznych podjętych przez firmę.

Faza „Działaj” to nie koniec procesu. „Nowe, ulepszone” stanowi punkt wyjścia dla kolejnego cyklu PDCA (ciągłe doskonalenie).

 

Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym przeprowadził badania na temat  firm, które wdrożyły zasady CSR. Okazało się, iż liczba osiągniętych korzyści w porównaniu z pozostałymi przedsiębiorstwami jest znaczna. Zwrócić uwagę warto m.in. na korzyści dla pracowników, otoczenia społecznego, ekonomiczne oraz środowiskowe. Korzyści środowiskowe związane były głównie z racjonalną gospodarką zasobami naturalnymi oraz odpadami, kierowaniem się najlepszymi praktykami, podejmowanie wraz z partnerami biznesowymi wspólnych działań proekologicznych, szerzenie tematyki proekologicznej. Gospodarowanie odpadami w sposób legalny to także przestrzeganie przepisów ochrony środowiska i wszelkich norm. Przykładowo, w Polsce funkcjonują już firmy dążące do „zero odpadów na składowisko”. Tu jedną z najistotniejszych rzeczy jest uwzględnianie recyklingu produktu już na etapie jego planowania, poprzez odpowiedni dobór materiałów i minimalizowanie ilości odpadów w procesie.

 

W obecnych czasach skutecznie wdrożona Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) jest integralną częścią działalności gospodarczej, przynoszącą benefity przedsiębiorstwom, społeczeństwu i środowisku, dążącą do długofalowej zrównoważonej działalności. Firma odbierana jako „dobry sąsiad” to często ta, która aktywnie prowadzi świadomą i celową politykę środowiskową.

 

 „ […] Człowiek ponosi […] odpowiedzialność za ochronę i poprawę środowiska naturalnego dla obecnych i przyszłych pokoleń.”

                                                                                                                                                                                 Deklaracja sztokholmska, 1972 r.