Bezpieczeństwo danych w systemach zarządzania odpadami

Bezpieczeństwo danych w systemach zarządzania odpadami

 

Aktualne rozwiązania technologiczne, techniczne oraz zgodność z regulacjami wydawanymi przez ustawodawcę, zapewniają możliwie maksymalną ochronę informacji przetwarzanych w ramach systemu BDO.

 

Istotne zabezpieczenia: System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI), Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej (Krajowy Węzeł), wykorzystywane i obowiązujące są w Ministerstwie Klimatu i w Instytucie Ochrony Środowiska – Państwowym Instytucie Badawczym. Powstały tak zbiór (SZBI) procedur, polityk i wytycznych służy m.in. w celach ochronnych zasobów informacyjnych. Krajowy Węzeł natomiast (login.gov.pl, najczęściej profil zaufany) pośredniczy w uwierzytelnianiu w krajowych usługach online za pomocą środków identyfikacji elektronicznej wydanych przez różne podmioty w ramach systemów identyfikacji elektronicznej.

 

W 2018 r. wprowadzony został elektroniczny Rejestr-BDO (uruchomiony przez Ministerstwo Klimatu, a prowadzony przez marszałków wojewódzkich), a od 2020 r. uruchomiono następne moduły – pozwalające prowadzenie ewidencji odpadów i składanie sprawozdań z zakresu produktów i odpadów w formie elektronicznej.

 

Zabezpieczenia dotyczą nie tylko elementów technicznych systemu, ale również komponentów organizacyjnych, np. tajemnica przedsiębiorstwa czy dane osobowe. Występuje też opcja kontroli dostępu do danych, zgłoszenia, jeśli bezpieczeństwo danych zostanie naruszone. Od czasu powstania systemu BDO, nie zanotowano jeszcze wycieku danych.

 

Możliwość dostępu użytkownikom i podmiotom do informacji zawartych oraz przetwarzanych w ramach BDO regulują przepisy ustawy (z dn. 14.12.2012 r. o odpadach i w zakresie uregulowanym przepisami wykonawczymi do tej ustawy).

 

Celem wzmocnienia ochrony danych, w ustawach szczególnych, pojawił się zapis obowiązku ustawowego zachowania danych w tajemnicy przez organizacje odzysku (m.in. ust. z dn. 13.06.2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, ust. z dn. 11.09.2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym).